Avís legal

Política de Protecció de dades de caràcter personal

La pàgina de cursos.ajuntamentrubi.cat de l'Ajuntament de Rubí, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del portal www.ateneurubi.rubidigital.cat, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Rubí garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat o interessada pot dirigir-se a:

Ajuntament de Rubí
Pl. Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Ajuntament de Rubí
Adreça postal:  Plaça Pere Aguilera 1, 08191 Rubí. Barcelona
Telèfon: 93 588 70 00 CIF:
Q-0863003-J

Dades de contacte amb el Delegat/da de Protecció de Dades: delegatprotecciodades(ELIMINAR)@ajrubi.cat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'Ajuntament de Rubí posa a la disposició de la ciutadania el contacte el delegat/da de protecció de dades, on es pot fer arribar qualsevol consulta o sol·licitud en aquesta matèria a l'adreça electrònica: delegatprotecciodades(ELIMINAR)@ajrubi.cat