Cessió d'espais a entitats

La utilització dels espais i els béns de l'Ateneu Municipal està regulada per l'Ordenança Fiscal nº34 de l'Ajuntament de Rubí. Aquesta ordenança preveu en el seu annex algunes exempcions fiscals per entitats sense finalitat lucrativa inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes (REC):


  >> Consideracions a tenir en compte:

  • Activitats de caràcter intern: l'equipament dota al teixit associatiu d'un espai idoni per a la realització d'activitats pròpies de la tasca associativa a nivell intern, com ara reunions de treball, assemblees generals de socis o trobades diverses. Per aquest tipus d'activitat caldrà sol·licitar la cessió de l'espai contactant directament amb l'equipament, que disposarà la seva cessió d'acord a criteris d'agenda i de necessitats tècniques de l'equipament en l'horari requerit. 
  • Activitats de caràcter públic: la sol·licitud de cessió d'espais de l'Ateneu per a la realització d'activitats amb caràcter públic, obertes al conjunt de la ciutadania, s'haurà de realitzar mitjançant la presentació de la corresponent instància al Registre General de l'Ajuntament, en un termini mínim d'antel·lació de 15 dies naturals respecte a la data de l'activitat.​
  • Abans de presentar la instància, us recomanem consultar directament amb l'equip humà de l'Ateneu la disponibilitat de l'espai per a la data requerida d'acord a l'agenda i programació regular de l'equipament. Aquesta consulta serà únicament de caràcter informatiu i no comportarà en cap supòsit l'autorització de la cessió de l'espai. L'autorització de la cessió de l'espai sol·licitat es resoldrà necessàriament un cop presentada la instància corresponent.